2902 State Route 55
White Lake, Nueva York 12786 Estados Unidos